Lịch sử Đền Thánh Bác Trạch (kỳ 4) – các vị chủ chăn giáo Phận Thái Bình từ khi thành lập đến nay

0
402

Các Bề trên Giáo phận từ ngày thành lập Giáo phận (09.3.1936)đến nay.

ĐỨC CHA GIOAN CASADO THUẬN
Sinh: 27.12.1886
Linh mục: 28.01.1911
Giám mục: 02.08.1936
Khẩu hiệu giám mục:
“Ai Thực Hành Việc Công Chính
Là Xây Dựng Hoà Bình”
– Opus Justitiae Pax –
 
ĐỨC CHA SANTOS UBIERNA NINH
Sinh: 01.11.1907
Linh mục: 20.12.1930
Giám mục: 29.9.1942
Khẩu hiệu giám mục:
“Đổ Máu Hoà Dâng Với Hy Sinh Lễ Tế”
– Immolor supra sacrificium –
 
ĐỨC CHA ĐAMINH ĐINH ĐỨC TRỤ
Sinh: 15.10.1909
Linh mục: 23.5.1938
Giám mục: 25.3.1960
Khẩu hiệu giám mục: “Lính Tốt Của Chúa Kitô”
– Bonus Mines Christi –
 
ĐỨC CHA GIUSE ĐINH BỈNH
Sinh: 02.5.1922
Linh mục: 16.7.1960
Giám mục: 08.12.1979
Khẩu hiệu giám mục: “Này Là Mẹ Con”
– Ecce Mater Tua –
 
ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN
Sinh: 19.03.1921
Linh mục: 08.12.1949
Giám mục: 02.6.1963
Khẩu hiệu giám mục:
“Thương Yêu, Vui Mừng, Bình An”
 
ĐỨC CHA F.X NGUYỄN VĂN SANG
Sinh: 08.01.1932
Linh mục: 18.4.1958
Giám mục: 22.4.1981
Khẩu hiệu giám mục:
“Chân Lý Trong Tình Thương”
– Veritatem in Caritate –
 
ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐỆ
Sinh: 15.01.1946
Linh mục: 17.12.1973
Giám mục: 18.01.2006
Khẩu hiệu giám mục:
“Xin Cho Tôi Các Linh Hồn”
– Da Mihi Animas –

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT